Privacitat

Informació sobre la política de privacitat del web www.ibizalgtbi.com

 

1. Les dades que els usuaris facilitin com a conseqüència de la utilització i sol·licitud dels diversos serveis que s’ofereixen a través del lloc web al qual s’accedeix, entre d’altres, mitjançant l’adreça principal www.ibizalgtbi.com, seran objecte de tractament automatitzat i incorporades al fitxer corresponent, el responsable del qual és el Consell Insular d’Eivissa, amb domicili a l’avinguda d’Espanya, 49, 07800 Eivissa, Espanya.

 

2. Quan, per a la utilització o sol·licitud d’algun servei, sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris en garantiran la veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. En aquest sentit, serà obligació dels usuaris mantenir actualitzades les dades de tal manera que corresponguin a la realitat en cada moment. El CIE es reserva la possibilitat de retirar dels seus portals, canals telemàtics i material imprès les empreses que presentin informació manifestament falsa o errònia. El CIE no es fa responsable de les imatges que aquests publiquin.

 

3. En facilitar dades de caràcter personal mitjançant la sol·licitud dels serveis que s’ofereixen a través d’aquest lloc web o l’enviament a través de qualsevol altre mitjà, els usuaris declaren acceptar plenament i sense reserves la incorporació de les dades facilitades als fitxers del CIE i el seu tractament automatitzat, en els termes estipulats en aquest document.

 

4. Els usuaris podran exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades recopilades i arxivades. L’exercici d’aquests drets podrà efectuar-se mitjançant sol·licitud per coreu electrònic a info@ibizalgtbi.com, o per qualsevol dels mitjans a què es refereix l’art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
En tot cas, la sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’una còpia del document nacional d’identitat, data, signatura i adreça a efecte de notificacions.

 

5. Les dades registrades podran ser utilitzades per a fins informatius i/o promocionals de l’illa d’Eivissa, en el marc de les competències del CIE. Per això, les dades de contacte facilitades pels usuaris podran ser utilitzades per mantenir-los informats sobre les activitats d’informació/promoció turística que duu a terme el CIE i la plataforma de promoció Ibiza LGTBI, d’acord amb els interessos especificats pels usuaris. Així mateix, les dades de caràcter empresarial podran ser incorporades al material imprès, digital o altres tipus de formats editats pel CIE, en l’exercici de les seves competències d’informació turística; també podran ser utilitzades per elaborar estadístiques en relació amb l’activitat d’informació i/o promoció turística duta a terme per les entitats ja esmentades.

 

6. L’adreça de correu electrònic facilitada pels usuaris durant el procés de registre o de subscripció a algun servei ofert pel CIE podrà ser utilitzada posteriorment pel CIE i ESP / CAT / ENG.

 

7. En facilitar dades de caràcter personal mitjançant la sol·licitud dels serveis que s’ofereixen a través d’aquest lloc web o el seu enviament a través de qualsevol altre mitjà, els usuaris accepten que les dades siguin utilitzades pel responsable del fitxer, CIE o, si no, per l’empresa responsable del manteniment del web www.ibizalgtbi.com.

 

S’autoritza la cessió de les dades exclusivament a FECOEV – Recinte Firal d’Eivissa, en l’exercici de les competències de promoció turística de l’illa d’Eivissa, atribuïdes pels seus Estatuts. En qualsevol moment, l’usuari podrà revocar el seu consentiment mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@ibizalgtbi.com.

 

8. El CIE es compromet a no obtenir informació innecessària sobre els seus usuaris, a tractar amb la màxima diligencia la informació personal que els puguin facilitar i a complir en qualsevol fase del tractament l’obligació de mantenir el secret respecte de les dades facilitades pels usuaris.

 

9. Així mateix, el CIE es compromet a adoptar en tot moment les mesures d’índole tècnica i organitzatives legalment requerides, per evitar la pèrdua, alteració o accés no autoritzat, i a implementar amb aquest objectiu tots els mitjans i sistemes tècnics que tingui al seu abast, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. Això no obstant, els usuaris han de ser conscients que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
El CIE es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la seva política de tractament i seguretat de dades personals, respectant sempre la legislació vigent en matèria de protecció de dades, i amb la comunicació prèvia als interessats, sigui mitjançant la publicació en aquesta mateixa pàgina o a qualsevol altre lloc del web.

You don't have permission to register